top of page
tezba.jpg

Závodní lomu

Zajišťujeme firmám pomoc v oblasti plnění povinností dle báňské legislativy

Zajišťuji funkci ZÁVODNÍ LOMU na základě příkazní smlouvy. Pokud provozujete nebo povolujete hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a chybí Vám závodní lomu, tak jsem Vám k dispozici.

Úvod: Welcome

Služby

Více o závodním lomu

Dle § 6 zákona o hornické činnosti musí organizace jmenovat závodního lomu. Jemu nesmí být v odborném a bezpečném řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem nikdo nadřízen. Závodní lomu je po jmenování do funkce nejdůležitější osobou při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Závodní lomu zodpovídá organizaci za soulad činností prováděných během těžby se zákonem o hornické činnosti a s horním zákonem. Mezi jeho povinnosti patří zejména kontrolní činnost, projednávání prováděné hornické činnosti se státní báňskou správou a dalšími dotčenými orgány státní správy, rozhodování o vedení a uložení dokumentace, záznamů a knih k zajištění bezpečnosti práce a provozu, řízení likvidace a zdolávání havárie, řízení odborných hornických činností v lomu ve výstavbě, otvírce, přípravě, dobývání, zajištění a v likvidaci, schvalování příslušné provozní a technické dokumentace, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a případné zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány.

Závodní lomu určuje svého zástupce , vydává osnovy školení nových pracovníků , určuje osnovy jejich zácviku a způsob zkoušek z jejich znalostí  a určuje lhůty jejich opakovaného seznámení s předpisy . To samé včetně délky odborné práce a její náplně určuje u předáků.  Závodní lomu dále určuje oprávněné a odpovědné pracovníky ke kontrole evidenčních záznamů.

Závodní lomu schvaluje plány a dokumentace týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.  Dále schvaluje provozní dokumentaci, určuje způsob vedení evidenční knihy, provozního deníku, knihy mimořádných událostí a knihy výsledků předepsaných prohlídek .

Závodní lomu určuje podmínky a lhůty kontrol dopravních cest, podmínky dopravy osob po nich a jejich vybavení  a dále určuje provádění namátkových kontrol osob, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek .

Úvod: About Us

Reference

Těžební činností a jejím povolením se intenzivně zabývám od roku 2007,
od roku 2011 zastávám funkce na úrovni směnového technika,
od roku 2015 vykonávám funkci Závodního lomu,

zastupuji klienty při jednáních na úřadech.

Naši klienti provozují činnosti likvidace odvalů, těžba v dobývacím prostoru - hornická činnost, těžba štěrkopísků - činnost prováděná hornickým způsobem, rekultivace území po těžbě.

Konkrétní reference předložím při osobním jednání.

Úvod: Text

Ceník

Zde jsou uvedeny ceny z kterých se skládá částka za poskytované služby

950 Kč / hod.

Základní sazba

Základním měřitelným ukazatelem je čas strávený na zakázce. Ten měříme pomocí SW PaymoApp. Na základě reálně stráveného času na zakázce fakturujeme příslušnou částku za poskytnuté služby.

9 Kč / km

Cestovné

Činnost závodního lomu zahrnuje i kontroly na místě hornické činnosti či činnosti prováděné hornickým způsobem. Částka uvedená za cestovné zahrnuje nejen náklady na vozidlo, ale také čas strávený na cestě. Základem měření ujeté vzdálenosti jsou Google Maps. Snažili jsme se určit částku za cestovné tak, aby na tom žádná ze stran neprodělala.

od 10 000 Kč / měsíc

Za funkci Závodní lomu

Činnost závodního lomu zajišťuji pro firmy (těžební organizace) na základě příkazní smlouvy a jmenování do funkce. Rozsah zodpovědnosti se liší podle toho zda jde o pískovnu, odval či kamenolom, kde se provádí trhací práce. Zde jsem proto nucen u částky za funkci (zodpovědnost) napsat slovo "od", kterému se jinak snažím vyhnout.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Úvod: Ceník

Údaje o nás

Vrbík s.r.o.

IČ: 02066041
DIČ: CZ02066041
Sídlo: Náměstí 1, 338 05 Mýto
Bankovní spojení: 2401666961/2010
Plátce DPH.
Zápis do OR dne 4. září 2013, pod spis. zn. C215137, vedené u MS v Praze.
Po změně adresy sídla jsou údaje vedeny pod spis. zn. C 39449 u Krajského soudu v Plzni.

Úvod: About Us

Kontaktujte nás

Bez obav nás kontaktujte. Vyplňte níže uvedený formulář nebo zatelefonujte a zeptejte se na co chcete.

Děkujeme za odeslání!

Úvod: Contact
bottom of page